Ngày Hội tiến bước lên Đoàn - Công nhận hoàn thành chương trình RLĐV 2020 -2021